Projekt Bratislavský tunel č. I

 • Obdobie:

  03/2014 - 12/2014

 • Investor:

  Železnice Slovenskej republiky, Klemensova č.8, 813 61 Bratislava

 • Dodávateľ:

  Viamont DSP a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, ČR, Subdodávateľ: Slovenské tunely, Lamačská cesta 99, 841 03 Bratislava, SK

 • Generálny projektant:

  PRODEX, spol. s.r.o. , Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 5

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

Stručná charakteristika stavby/projektu:        

Dôvodom zrealizovanej modernizácie železničného zvršku koľaje č.1 v bratislavskom železničnom tuneli a s ním bezprostredne súvisiacich technických a konštrukčných zariadení bolo odstránenie ich pôvodného zlého technického stavu. Koľaj č.1 v tuneli bola v nevyhovujúcom stave kvôli zlej údržbe upevňovadiel vyplývajúcej zo zlého stavu zabetónovaných drevených podvalov. Podvaly boli popraskané, väčšina prehnitá. Zároveň vznikali poruchy na trakčnom vedení spôsobené pretekajúcou vodou a v zimnom období vytváraním cencúľov v klenbe tunela. Priesaky vody boli zistené v tunelových pásoch č. 6-7, 13-16, 20 vpravo i vľavo, 29 vpravo, 34 vpravo, 27-28. K priesakom dochádzalo v miestach, kde nebola v minulosti projektovaná ani realizovaná fóliová hydroizolácia.

Predmet dokumentácie

Predmetom realizačnej projektovej dokumentácie stavby, TÚ 2804 Devínska Nová Ves - Štúrovo - Štátna hranica SR/MR, km 52,650 - 53,750,  Bratislavský tunel, Modernizácia železničného zvršku,  (MŽZ), koľaj č.1 - pevná jazdná dráha (PJD), je výlučne stavebná časť modernizácie tunelovej rúry pozostávajúca z objektov:

SO 31-01            Demontáž železničného zvršku
SO 31-02            Búracie práce
SO 32-01            Železničný zvršok
SO 33-01            Odstránenie priesakov v tuneli
SO 34-01            Úprava chodníkov tunela
SO 34-02            Požiarny uzáver spojovacej chodby medzi tunelmi č.1 a 2
SO 35-05            Núdzové osvetlenie tunela a piktogramy
SO 37-01            Rekonštrukcia odvodnenia tunela
SO 38-01            Dočasná prístupová komunikácia
SO 38-02            Vetranie tunela počas rekonštrukcie

 

Cieľ stavby - budúca prevádzka

Cieľom modernizácie koľaje č.1 v bratislavskom železničnom tuneli bolo odstránenie zlého technického stavu koľajového zvršku použitím novej, modernej konštrukcie pevnej jazdnej dráhy. Súčasne s rekonštrukciou koľajového zvršku boli rekonštruované všetky dotknuté zariadenia a časti tunelovej rúry. Odstránením priesakov tunelovej rúry sa zamedzilo poruchám trakčného vedenia. Výsledkom modernizácie koľaje č.1 a súvisiacich stavebných objektov v bratislavskom tuneli,  je zníženie nárokov na údržbu koľaje, zvýšenie bezpečnosti a kvality železničnej dopravy.