Projekt Tunel Banská Štiavnica

 • Obdobie:

  od 2013/08 - 2013/12

 • Investor:

  Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Návrh sanačných opatrení jednokoľajného železničného tunela, Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), Geotechnický monitoring (GTM), Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)

Stručná charakteristika stavby / projektu:

Jednokoľajný železničný Banskoštiavnický (Kolpašský tunel), dĺžky 1194 m, s evidenčným číslom tunela 353, bol uvedený do prevádzky v r. 1949. Tunel bol razený väčšinou v
porfilitickom lasovitom andezite, čiastočne v íloch premiešaných s hlinou. Výška nadložia je maximálne 47m. Pretože tunel bol premáčaný spodnou vodou, bol proti jej účinkom izolovaný v klenbách jednotlivých pásov buď doskami z vlnitého medeného plechu, krytými kamennou rovnaninou, alebo v miestach, kde voda spôsobovala koróziu betónu opôr a muriva izoláciou z asfaltových dosák krytých tvárnicami a vrstvou porézneho betónu.
Cieľom meraní navrhnutého geotechnického monitoringu je získanie takých informácií o dlhodobom vývoji deformácií definitívnej obmurovky tunelového ostenia a zárubných portálových múrov, ktoré budú slúžiť ako podklad pre:

 • prípad návrhu dodatočných sanačných opatrení obmurovky tunela a zárubných portálových múrov,

 • matematický výpočtový model, popisujúci vplyv možného rozvoja deformácií obmurovky tunela na vznik poklesovej kotliny - zvislých deformácií terénu nad tunelom,

 • návrh ďalších postupov realizácie geotechnického monitoringu,

 • prevádzkovateľa tunela - ŽSR, ako exaktný doklad popisujúci vývoj deformácií a stabilitu podzemného diela (potvrdí alebo vyvráti dohady o tom, či v súčasnosti dochádza k deformáciám kamennej obmurovky železničného tunela).

Súčasťou projektu dlhodobého geotechnického monitoringu je aj návrh sledovania intenzity priesakov cez obmurovku jednotlivých tunelových pásov. Získané údaje poskytnú prevádzkovateľovi tunela komplexný obraz o stave obmurovky z hľadiska tesnosti ostenia a slúžia ako podklad pre návrh ďalších sanačných prác a postup pri odstraňovaní porúch v sanovaných tunelových pásoch.