Projekt Tunel Diel

 • Obdobie:

  06/2011 - 11/2011

 • Investor:

  Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

 • Generálny projektant:

  REMING Consult a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)

Stručná charakteristika stavby / projektu:

Tunel Diel s celkovou dĺžkou 1070 m, je navrhovaný v rámci modernizácie železničnej trate Púchov - Považská Bystrica, v staničení nžkm 161,422 973 až nžkm 162,506 000. Navrhovaný tunel prechádza  masívom vrchu Diel, ktorý tvorí centrálnu časť meandru Váhu v tomto úseku.
Tunelová rúra je rozdelená na úseky budované razením a priportálové úseky budované hĺbením. Razená časť tunela bude realizovaná v zmysle zásad NATM. Tunelové ostenie je navrhnuté dvojplášťové tvorené primárnym a sekundárnym ostením s medziľahlou izolačnou vrstvou.

Na základe výsledkov IG prieskumu možno trasu tunela rozdeliť približne na dve polovice. Od západného portálu približne do polovice tunela je masív budovaný mezozoickými ílovcami s lokálnymi preplástkami pieskovcov, pričom v dolnej časti svahu je masív prestúpený systémom priečnych a paralelných tektonických porúch. Výrazný predel v kvalitatívnych vlastnostiach masívu sa nachádza približne v strede dĺžky tunela. V časti pod hrebeňom masívu Diel predpokladáme tektonickú poruchovú zónu. Za touto poruchou je horninový masív zreteľne kompaktnejší ako pred ňou, budovaný mezozoickými ílovcami s vyšším podielom siltovcov a pieskovcov.