Projekt Tunel Karpaty

 • Obdobie:

  04/2014 - 09/2015

 • Investor:

  Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

 • Projektant:

  HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/146, 962 31 Sliač (oIGHP), TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Technická štúdia a orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre D4 Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica

 • Stupeň:

  Technická štúdia

Cieľom technickej štúdie Diaľnica D4 Bratislava Rača - Záhorská Bystrica je nasledovné:

 • vyhľadanie optimálneho smerového a výškového vedenia trasy diaľnice v tuneli Karpaty,
 • optimalizovanie environmentálne – technického návrhu tunela Karpaty so zapracovaním výsledkov orientačného inžinierskogeologického prieskumu.

Rozsah realizácie Technickej štúdie ako aj orientačného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu (ďalej len ,,TŠ a oIGHGP“) pre pripravovanú stavbu D4 Bratislava Rača - Záhorská Bystrica, zadefinovaný nasledovne: Začiatok úseku pre spracovanie TŠ a oIGHGP, je v staničení 4,500 km a koniec úseku v staničení 16,685 km D4 „tmavomodrého variantu“ 7 (7a, 7b a 7c) úseku D4 Bratislava  Ivanka sever (MUK D4/D1) - Záhorská Bystrica (MUK D4/cesta I/2). 
Celková dĺžka trasy pre vykonanie oIGHGP je 12,185 km, z toho má tunel dĺžku cca 10,980 km.

Tunel Karpaty, ktorý je ťažiskovým objektom úseku diaľnice D4 Bratislava Rača - Záhorská Bystrica, podchádza výbežok Karpatského masívu.
Tunelová rúra je rozdelená na úseky budované razením a hĺbením. Hĺbené úseky budú realizované v otvorenej stavebnej jame na oboch portáloch, ktoré budú následne zasypané. Povrch zásypov bude rekultivovaný zatrávnením a vhodnou výsadbou kríkov a drevín, tak aby charakter prírodného prostredia bol zachovaný.
Technologický postup výstavby razených úsekov pravej (severnej) a ľavej (južnej) tunelovej rúry tunela Kapary bol z hľadiska technického ekonomického, ekologického študovaný v dvoch nasledovných alternatívach:

 • razenie pomocou plnoprofilového raziaceho stroja TBM
 • razenie v zmysle zásad Novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM) s použitím mechanického rozpojovania pomocou tunelbagra v priportálových oblastiach.