Projekt Tunel Šibenik

 • Obdobie:

  07/2015 - 12/2015

 • Investor:

  Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

 • Dodávateľ:

  Združenie EUROVIA-SMS-D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek, subdodávateľ: TUBAU a.s.

 • Projektant:

  MUS stavebná časť: TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Stupeň:

  Prevádzkový a manipulačný poriadok - stavebná časť

Tunelom Šibenik prechádza diaľnica D1 pod úpätím vrchu Šibenik, juhovýchodne od mesta Levoča. Tunel je navrhnutý ako diaľničný dvojrúrový tunel v extraviláne s jednosmernou premávkou s maximálnou dovolenou rýchlosťou 100 km/h a kategórie 2T-8,0. Tvar konštrukcie bol navrhnutý pre cyklické razenie. Dĺžka ľavej tunelovej rúry je 588,0 m, dĺžka pravej tunelovej rúry je 588,0 m. Šírkové usporiadanie tunela je predpísané kategóriou 2T-8,0 v zmysle STN 73 7507. Tunelové rúry sú navzájom prepojene jedným priechodným priečnym prepojením. Súčasťou tunela je technologická centrála, navrhnutá ako povrchový objekt.

Manuál užívania stavby - predstavuje ucelený prehľad o tuneli, o jeho stavebnej časti a výbave (technologickej a bezpečnostnej), o umiestnení prvkov a zariadení, o spôsobe ovládania a riadenia, o postupoch a návodoch prevádzky a údržby, o spôsoboch postupného zdokonaľovania obsluhy

Manuál užívania stavby pre Tunel Šibenik – stavebná časť“, pozostáva z nasledovných zložiek:

 • Časť A: Zoznam Dokumentácie
 • Časť B: Popis skutočného stavu objektov (Popis skutočného realizovania 16-tich Stavebných objektov)
 • Časť C: Pravidlá užívania objektov (SO 401-00.07 Drenážne odvodnenie tunela, SO 401-00.08 Odvodnenie vozovky, SO 401-00.09 Požiarny vodovod a SO 401-00.51 Vodovodná prípojka k pož. vodovodu)
 • Časť D: Plán technických prehliadok
 • Časť E: Pravidlá údržby a opráv
 • Časť F: Tunelový list (vrátane 15-tich výkresových príloh)