Projekt Tunel Turecký vrch

 • Obdobie:

  06/2011 - 11/2011

 • Investor:

  Železnice Slovenskej republiky, Klemensova č.8, 813 61 Bratislava

 • Dodávateľ:

  Združenie Nové Mesto - Zlatovce 2009, zastúpené: OHL ŽS a.s, Burešova 93817, 660 02 Brno, SKANSKA - BS, Košovská cesta 16, Prievidza

 • Projektant:

  TAROSI c.c., s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

 • Predmet plnenia:

  Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), Geotechnický dozor

Stručná charakteristika stavby / projektu:

Modernizácia železničného koridoru Nové Mesto nad Váhom – Púchov, I. etapa, UČS 24, Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohuslavice, tunel Turecký vrch, je súčasťou Transeurópskeho železničného koridoru, ktorý spája Bratislavu, Žilinu cez Košice s Ukrajinou. Najvýraznejšou časťou tejto stavby je dvojkoľajný tunel Turecký vrch, celkovej dĺžky 1775 m.

Tunelová rúra je rozdelená na úseky budované razením a priportálové úseky budované hĺbením. Razená časť tunela bude realizovaná v dolomitickom-vápencovo masíve zmysle zásad NATM. Tunelové ostenie bolo zrealizované ako dvojplášťové, tvorené primárnym a sekundárnym ostením s medziľahlou izolačnou vrstvou. Tunel bol navrhnutý na maximálnu prevádzkovú  rýchlosť 160 km/h, výhľadovo na rýchlosť 200 km/h. Zrealizovaný tunel Turecký vrch eliminuje nevhodné smerové vedenie jestvujúceho – povrchového železničného koridoru.