Služby Tarosi

Kto sme?

Spoločnosť TAROSI construction & consulting company, s.r.o. poskytuje pre zákazníkov služby skúseného teamu inžinierov, a to najmä v oblasti líniových podzemných stavieb - dopravných tunelov so zameraním na:

 • navrhovanie diaľničných, železničných a vodohospodárskych tunelov
 • koordinácia stavebnej a technologickej časti tunelov
 • statické výpočty primárneho a sekundárneho ostenia tunelov
 • geotechnické a statické výpočty portálových jám pre razenie tunelov
 • geotechnický monitoring počas razenia
Naše referencie

Prečo Tarosi?

Spoločnosť TAROSI construction & consulting company, s.r.o. poskytuje pre stavebné organizácie, investičné organizácie, prevádzkovateľov podzemných diel a projektové ústavy nasledovnú projekčnú, dozornú, inžiniersku činnosť a súvisiace poradenstvo:

Čím sa zaoberáme:

Komplexné projektové riešenia podľa Vašich predstáv

 • spracovanie technických, porovnávacích, environmentálnych štúdií
 • spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačnej dokumentácie, dokumentácie skutočného realizovania stavby
 • zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
 • inžinierske a konzultačné služby
 • vykonávanie autorského, stavebného, geotechnického dozoru a dozoru projektanta na stavbe
 • vykonávanie funkcie vedúceho pracovníka zodpovedného podľa §6 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
 • vykonávanie funkcie projektanta zodpovedného podľa §6 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
 • vykonávanie trhacích prác
 • bezpečnostnotechnické služby
 • vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti